Privacy Policy for Next of Kin (OSM Poland)


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (NEXT OF KIN)


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, które powierzył Administratorowi Marynarz, jest OSM Maritime Group z siedzibą w Svinoddvein 12, 4836, Arendal, Norway.

  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1d RODO, tj. „ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”.

  3. Może Pani/Pan w każdej chwili zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. W tym celu może Pan/Pani kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: privacyofficer@osm.no.

  4. Dane osobowe przechowywane są w bazie, która jest zabezpieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania i będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w OSM Maritime Group.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem Marynarza, a także firmy związane z tym procesem, np. towarzystwo ubezpieczeniowe.

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Oslo, Norwegia ale mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, tzw. profilowaniu.

  8. W przypadku zidentyfikowania przez Pani/Pana nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, mam Pani/Pan prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.


Download Privacy Policy for Next Of Kin (OSM Poland)